CAREER

QUẢN LÝ BÁN HÀNG KÊNH CỬA HÀNG SỮA
Chịu trách nhiệm doanh số và quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng (PG);
PROJECT ADMIN
Triển khai kế hoạch mở rộng, xây dựng cửa hàng mới theo tiến độ và kế hoạch đã được phê duyệt; tham gia thực hiện quy trình mở cửa hàng và nghiệm thu cửa hàng ở những nội dung có liên quan; Thông báo các kế hoạch, chương trình bán hàng, các hoạt động
RECRUITMENT SUPERVISOR
Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó; Lập kế hoạch, ngân sách tuyển dụng: Tạo nguồn, quản lý data ứng viên, hệ thống tuyển dụng..
RECRUITMENT OFFICER
Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng của lãnh đạo và các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch;
SENIOR RECRUITMENT EXECUTIVE
Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng của lãnh đạo và các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch; Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, các website, diễn đàn, các trung tâm giới
CỬA HÀNG TRƯỞNG CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT
Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao nhằm đảm bảo hoạt động hàng ngày của cửa hàng. Các công việc này bao gồm việc giữ gìn hình ảnh của cửa hàng, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn khách hàng và đạt các tiêu chuẩn kinh doanh của